STUDIJSKI PROGRAMI 

MASTER STUDIJE


ITALIJANSKI JEZIK III

 / FAKULTET POLITIČKIH NAUKA NOVINARSTVO i MEĐUNARODNI ODNOSI

Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje


ImePredavanja  
2x1
24B+1S
VježbeLaboratorija
MARKO VUKČEVIĆ 

ITALIJANSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MARKO VUKČEVIĆ
2x1
38B+1P

ITALIJANSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: D

MARKO VUKČEVIĆ2x1
38B

Ishodi učenja:
SOCIJALNI RAD SA MALOLJETNICIMA SA POREMEĆAJEM U PONAŠANJU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
20B+1S
2x1
20B+1S

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definiše kriminološke discipline i kriminalitet prema konotaciji i obimu; - Protumači kriminološki etiologiju, fenomenologiju, viktimologiju i penologiju; - Analizira faktore zločina i kriminaliteta, pojavne oblike kriminalnih ispoljavanja, tipologije žrtava, viktimogene dispozicije, dejstvo kazne i tsl. - Utvrdi kriterijume za klasifikaciju i tipologiju kriminaliteta i osuđenih lica i kreira strategije suprotstavljanja kriminalitetu; - Organizuje kriminološka istraživanja krivičnih djela i njihovih počinilaca koristeći metode proučavanja kriminaliteta kao individualbne pojave i metode proučavanja kriminaliteta u totalitetu; - Primjenjuje kriminološka penološka saznanja u praksi implementacijom vaspitnokorekcionih i eksplorativno dijagnostičkih metoda kao i različitih oblika tretmana u procesu resocijalizacije osuđenih lica i preveniranja delinkvencije.

Angažovano osoblje

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
12S+2P
1x1
12S+2P


FRANCUSKI JEZIK III (I semestar)

na FPN na master studijama programa Novinarstvo i Međunarodni odnosi.


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
IVONA JOVANOVIĆ

FRANCUSKI JEZIK I (I semestar)

na FPN na master studijama programa Novinarstvo i Međunarodni odnosi.


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou A1-1 skale ZEO u kontekstu svoje struke (diplomatija/novinarstvo). Student će moći da prepozna i predstavi značaj francuskog jezika u međunarodnim organizacijama sa fokusom na EU.

Angažovano osoblje


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
IVONA JOVANOVIĆ
Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
21B

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
10B
2x1
10B