ENGLESKI JEZIK - STRUČNI VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- prate aktuelnosti na engleskom jeziku i kandiduju teme koje zavredjuju analizu; - pretrazuju strucnu i periodicnu literaturu na engleskom jeziku; - kriticki diskutuju o aktuelnostima iz oblasti lokalne, inostrane i medjunarode politike na engleskom jeziku; - izvrse selekciju referentnog materijala na engleskom jeziku I na osnovu toga sacine kratak izvjestaj (one pager) - pripreme i realizuju PowerPoint prezentaciju na engleskom jeziku na neku od zadatih strucnih tema.

Angažovano osoblje

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
IGOR LAKIĆ
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0


Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirima u kojima se odvijaju poslovne transakcije između dva i više subjekata. - Razumjeti državu kao subjekta međunarodnog javnog i poslovnog prava, i shodno tome shvatiti njenu de iure negotii i de iure imperii prirodu. - Analizirati aktuelne procese globalnog poslovnog okruženja kroz harmonizaciju i unifikaciju međunarodnog poslovnog prava i primjenu model zakona i konvencija. - Ovladati osnovama pojedinačnih ugovornih odnosa kao što su: zastupanje, posredovanje, komision, špedicija, osiguranje, turizam, transport, lizing, faktoring i franšizing. - Prepoznati specifičnosti prava stranih ulaganja i arbitražnog prava i shvatiti njihov značaj u poslovnom pravu.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NIKOLA DOŽIĆ2x1
21S
IVAN JEKNIĆ1x1
21S

Grupa predmeta - Saradnik u nastav mr Ivan Jeknić