Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0


Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirima u kojima se odvijaju poslovne transakcije između dva i više subjekata. - Razumjeti državu kao subjekta međunarodnog javnog i poslovnog prava, i shodno tome shvatiti njenu de iure negotii i de iure imperii prirodu. - Analizirati aktuelne procese globalnog poslovnog okruženja kroz harmonizaciju i unifikaciju međunarodnog poslovnog prava i primjenu model zakona i konvencija. - Ovladati osnovama pojedinačnih ugovornih odnosa kao što su: zastupanje, posredovanje, komision, špedicija, osiguranje, turizam, transport, lizing, faktoring i franšizing. - Prepoznati specifičnosti prava stranih ulaganja i arbitražnog prava i shvatiti njihov značaj u poslovnom pravu.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NIKOLA DOŽIĆ2x1
21S
IVAN JEKNIĆ1x1
21S

Grupa predmeta - Saradnik u nastav mr Ivan Jeknić