Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 

1. Razume koncept klasične teorije tankih ploča i ljuski; 

2. Poznaje karakter i raspored presečnih sila i deformacija ploča opterećenih na savijanje i zidnih platana;

3. Poznaje karakter i raspored presečnih sila i deformacija rotaciono simetričnih ljuski;

4. Vlada analitičkim i osnovnim numeričkim tehnikama proračuna površinskih nosača.