Naziv predmeta:

Engleska srednjovjekovna književnost

 

 

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

 

 

 

Obavezni

1

4

2P + 1V

 

Studijski programi za koje se organizuje :

Akademske osnovne studije ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI (studije  traju 6 semestara, odnosno 180 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta

Ciljevi izučavanja predmeta:

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa počecima pismenosti na engleskom tlu i osnovnim djelima i autorima srednjevjokovne književnosti na engleskom jeziku. U srednjovjekovnu englesku književnost ubrajaju se djela nastala u Britaniji između 4. i kasnog 15. vijeka.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Janko Andrijašević – nastavnik, mr Aleksandra Simanić – saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva:

Predavanja, vježbe, testovi, čitanje lektire, konsultacije

Sadržaj predmeta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teme predavanja i vjezbi, datumi ispitnih aktivnosti

 

 

30.09.2020.

Predavanje (P): Uvod u predmet. Anglo-Saksoni. Vježbe (V): Anglosaksonska poezija, književni žanrovi.

07.10.2020.

P: Elegije, zagonetke, bajalice. V: “The Ruin”, “The Swan”, “Charm against a Wen”

14.10.2020.

P: Religiozna poezija. V: The Dream of the Rood, Caedmon's Hymn.

21.10.2020.

P: Anglosaksonski spjev Beowulf. V: Beowulf  

28.10.2020.

P: Anglosaksonska proza. The Venerable Bede, kralj Alfred. V: Beowulf, The Ecclesiastical History of the English People

04.11.2020.

P: Književnost u Englskoj od 1066. do 1485. godine. TEST 1 V: “The Land of Cocaygne”

11.11.2020.

P: William Langland i religiozni spjev Piers Plowman. V: Piers Plowman

18.11.2020.

P: Viteški spjev Sir Gawain and the Green Knight. V: Sir Gawain and the Green Knight

25.11.2020.

KOLOKVIJUM (popravni kolokvijum – 30. 11. 2020. u 18.00)

02.12.2020.

P: Geoffrey Chaucer. Život i djelo. V: The Canterbury Tales.

09.12.2020.

P: Geoffrey Chaucer. V: The Canterbury Tales.

16.12.2020.

P: Srednjovjekovna drama. TEST 2 V:  Everyman

23.12.2020.

P: Engleske i škotske narodne balade. V: “The Cruel Mother”, “The Wife of Usher’s Well”, “Lord Randal”

30.12.2020.

P: Proza 14. i 15. vijeka. Thomas Malory. V: Le Morte d'Arthur

    15.1.2021. u 14.00

    Završni ispit

    5.2.2021. u 14.00

    Popravni ispitni rok

OPTEREĆENJE STUDENATA

Nedjeljno

 

4 kredita x 40/30  = 5 sati i 20 minuta

      Struktura:

2 sata predavanja

1 sat vježbi

                2 sata i 20 minuta  sati samostalnog rada uključujući konsultacije, prevode, čitanje lektire, domaće zadatke

U toku semestra

Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)

2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta

Ukupno opterećenje za  predmet  4x30  = 120 sati

Dopunski rad  za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati   (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)

Struktura opterećenja:

85 sati i 20 minuta (Nastava) +10 sati i 40 minuta (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da  pohađaju predavanja i vježbe, rade testove, kolokvijum i završni ispit

Literatura:

Veselin Kostić, ur, Engleska književnost I, Sarajevo: Svjetlost, 1990.

Ivanka Kovačević, ur, Iz stare engleske književnosti, Beograd: Naučna knjiga: 1992.

Ivanka Kovačević, ur, Iz engleske srednjovekovne književnosti, Beograd: Naučna knjiga: 1988.

Janko Andrijašević, ur, Engleska srednjovjekovna književnost, neobjavljena skripta, Nikšić, 2003.

David Wallace, ed., The Cambridge History of Medieval English Literature, Cambridge: CUP, 2002.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

-          Prisustvo vježbama i predavanjima se ocjenjuje sa ukupno 5 poena (P-2, V-3),

-          2 testa se ocjenjuju sa ukupno 20 poena (10 poena za svaki test),

-          Jedan kolokvijum se ocjenjuje sa ukupno 25 poena,

-          Završni ispit se ocjenjuje sa 50 poena

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Raspodjela poena po nivoima E: 50 – 59 D: 60 – 69 C: 70 – 79 B: 80 – 89 A: 90 – 100

 

Posebna naznaka za predmet:

Nastava se izvodi na maternjem i engleskom jeziku.

 

 

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Andrijašević, Simanić

 

Napomena: Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra