Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: - Prepoznati uzroke međunarodne trgovine, efekte trgovine, kao i raspodjelu efekata da domaćem i međunarodnom planu. - Ispitati različite instrumente trgovinske politike i posljedice njihove primjene (carine i kvantitativna orgraničenja) - Objasniti funkcionisanje međunarodnog finansijskog tržišta - Razumjeti motive koji vode ka povećanoj međunarodnoj integraciji i regionalnim integracijama, kao i argumente otpora prema tome. - Razviti analitičke sposobnosti koje će im pomoći da teorijsko stečeno znanje primjene u praksi i analizi različi tih problema iz međunarodne ekonomije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x4
89B+125S+129P
DANIJELA JAĆIMOVIĆ4x2
89B+123S+128P