Predmet daje pregled najznačajnijih pojava, ličnosti i pravaca iz italijanske istorije i kulture od XV do XVII vijeka, sa posebnim akcenatom na domete i ključne predstavnike renesanse u slikarskoj, skulptorskoj i muzičkoj umjetnosti na Apeninskom poluostrvu u naznačenom periodu.Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MARKO VUKČEVIĆ
HAJDANA VUJANOVIĆ

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
  • Cilj: Predmet ima za cilj da studenta upozna sa osnovama italijanske morfologije i morfosintakse.
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
24B+23P
DEJA PILETIĆ2x1
24B+23P