Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Internet tehnologije i servisi, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Demonstrira osnovne opcije za prilagođavanje rada na računaru u mrežnom okruženju, ukljujući podešavanja vezana za IP adresu; 2. Objašnjava razlike između različitih tipova Internet konekcija i protokola koji obezbjeđuju Internet komunikaciju; 3. Demonstrira korišćenje raznovrsnih HTML tagova 4. Osmišljava i kreira osnovne elemente web prezentacije zasnovane na izradi pojedinačnih web stranica korišćenjem elemenata HTML-a; 5. Objašnjava osnovne karakteristike podataka na webu (slika i video), posebno one karakteristike na kojima su zasnovane moderne web marketing aplikacije u turizmu 6. Primjenjuje softwarske alate za obradu digitalne slike i digitalnih video podataka, sa naprednim opcijama za rada sa pomenutim podacima 7. Integrišu obrađene podatke u turističke web prezentacije namijenjene efikasnijem turističkom poslovanju

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x2
20B+7S+55P
IRENA OROVIĆ3x1
20B+7S+55P


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Očekuje se da student posle položenog ispita Ekološki standardi u hotelijerstvu: Pravilno tumačiti i interpretirati osnovne pojmove ugostiteljstva, kvaliteta i standarda. Analizirati različite standarde koji postoje u ugostiteljstvu. Na osnovu teorijskog znanja praktično primjenjuje pojedine standarde u hotelijerstvu. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
15B+2S+31P


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja u turizmu očekuje se da studenti: Pravilno interpretiraju osnovne pojmove metodologije. Osmisle etape i proces naučnog istraživanja. Prikupe i vladaju informacijama. Primjenjuju istraživačke vještine u naučno-istraživačkom radu. Upotrebljavaju opšte i naučne metode. Izrade naučni i stručni rad. Prezentuju prikupljene i analizirane podatke.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
15B+1S+31P
1x1
15B+1S+31P