Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Posle položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja u turizmu očekuje se da studenti: Pravilno interpretiraju osnovne pojmove metodologije. Osmisle etape i proces naučnog istraživanja. Prikupe i vladaju informacijama. Primjenjuju istraživačke vještine u naučno-istraživačkom radu. Upotrebljavaju opšte i naučne metode. Izrade naučni i stručni rad. Prezentuju prikupljene i analizirane podatke.

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
Duško Vujačić
3x1
20B+5S+55P
1x1
20B+5S+55P

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: prepozna ulogu i mjesto značajnih civilizacija i jezika u istoriji čovječanstva; predstavi velike svjetske civilizacije čija je koljevka Mediteran; imenuje današnje mediteranske zemlje i njihove jezike; analizira uticaj različitih civilizacija i jezika na svoje okruženje; osmisli i prikaže u skladu sa svojim interesovanjima i poznavanjem stranih jezika jezičko-kulturološku tematiku koju će obraditi i aktualizirati kao sadržaj u ponudi kulturnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ3x1
20B+7S+55P
1x1
20B+7S+55P

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Internet tehnologije i servisi, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Demonstrira osnovne opcije za prilagođavanje rada na računaru u mrežnom okruženju, ukljujući podešavanja vezana za IP adresu; 2. Objašnjava razlike između različitih tipova Internet konekcija i protokola koji obezbjeđuju Internet komunikaciju; 3. Demonstrira korišćenje raznovrsnih HTML tagova 4. Osmišljava i kreira osnovne elemente web prezentacije zasnovane na izradi pojedinačnih web stranica korišćenjem elemenata HTML-a; 5. Objašnjava osnovne karakteristike podataka na webu (slika i video), posebno one karakteristike na kojima su zasnovane moderne web marketing aplikacije u turizmu 6. Primjenjuje softwarske alate za obradu digitalne slike i digitalnih video podataka, sa naprednim opcijama za rada sa pomenutim podacima 7. Integrišu obrađene podatke u turističke web prezentacije namijenjene efikasnijem turističkom poslovanju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x2
20B+7S+55P
IRENA OROVIĆ3x1
20B+7S+55P