Semestar: 6   ECTS: 7   Status: Obavezan   Fond: 4+2+0
Angažovano osoblje: prof.dr Božidarka Marković, dr Dušica Radonjić
Ishodi učenja: Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepozna i preporuči odgovarajuće rase ovaca ili koza namijenjene za proizvodnju mesa, mlijeka i vune ili rase kombinovanih proizvodnih svojstava, • Objasni i primijeni sve tehnološke postupke tokom proizvodnog ciklusa ovaca ili koza, • Izabere odgovarajuću metodu selekcije i odgajivanja, te pravac proizvodnje u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. • Napravi plan parenja, plan ishrane po pojednim kategorijama (ovce, ovnovi, pomladak), • Sprovoditi kontrolu osnovnih proizvodnih osobina (mliječnosti, proizvodnje mesa ili vune), • Objasni i da preporuke za tehnološke normative u pogledu organizacije i projektovanje objekata za držanje ovaca.