Semestar: 4   ECTS: 7    Status: Obavezan    Fond: 3+1+1
Angažovano osoblje: prof.dr Nenad Đorđević, dr Dušica Radonjić, Jelena Vukčević

Ishodi učenja: Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava