OSNOVNA TEMA je PLANIRANJE DENTALNIH MOSTNIH KONSTRUKCIJA

Podteme u okviru osnovne teme zadate su kao posebni zadaci članovima grupa.

Početak rada je 22.04.2020. završetak 28.04.2020. do 20h

U obliku seminara, u Wordu

Radove poslati na mail adresu ass Zorica PopoviĆ i na platformu MOODL