Semestar: 3, 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
IVANA TRIPKOVIĆ1x1
1S+1P
MARINA IVANOVIĆ MUJOVIĆ1x1
1S+1P
MILAN MARTINOVIC2x1
1S+1P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
1S+1P

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Bolesti zuba-predklinika, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje osnovne principe organizacije rada u stomatološkoj ordinaciji. 2. Poznaje i pravilno primjenjuje ručne i mašinske instrumente tokom uklanjanja karijesa i preparacije kaviteta. 3. Poznaje tok restaurativne procedure. 4. Posjeduje vještinu preparacije kaviteta na vještačkm zubima. 5. Poznaje i pravilno primjenjuje restaurativne materijale ( amalgam, kompozit, GJC) i materijale za zaštitu pulpodentinskog kompleksa . 6. Sve naučene postupke i radnje može u potpunosti primjeniti u kliničkim uslovima.